Home Khoa Học Bài 5: Hệ phương trình Kirchhoff của mạch điện

Bài 5: Hệ phương trình Kirchhoff của mạch điện

Tác giả Khoa Học

1. Cách xác định hệ phương trình Kirchhoff:

Phương pháp xác định hệ phương trình Kirchhoff của mạch điện:

– Xác định số phương trình cần lập (bằng số nhánh không chứa nguồn dòng độc lập của mạch điện).

– Xác định số phương trình Kirchhoff 1 (K1): bằng số nút bậc cao (bậc 3 trở lên) trừ đi 1.

– Xác định số phương trình Kirchhoff 2 (K2): bằng số phương trình K cần lập trừ đi số phương trình K1.

– Chọn nút, chiều các dòng nhánh và lập các phương trình K1 cho các nút từ bậc 3 trở lên.

– Chọn vòng, chiều các điện áp và lập các phương trình K2 (cho các vòng không chứa nhánh nguồn dòng).

2. Bài tập:

Ví dụ 1:

Trong ví dụ 1 ở trên ta xác định được như sau:

– Số phương trình cần lập: 4

– Số phương trình K1: 3 – 1 = 2

– Số phường trình K2: 4 – 2 = 2

– Chọn nút để viết K1: ab

– Các phương trình K1:

             i1(t) = i2(t) + i3(t)

           i5(t) = i3(t) +j4(t)  

– Chọn vòng R1 – L2 – e1 và vòng C3 – R5- L2.

– Các phương trình K2:

           uR1(t) + uL2(t) – e1(t) = 0

           uC3(t) + uR5(t) – uL2(t) = 0

Ví dụ 2:

Ví dụ 3:

Ví dụ 4:

Xem thêm:
Bài 6: Hệ phương trình Kirchhoff của mạch (với nguồn DC)
Bài 7: Phương pháp dòng vòng (với nguồn DC)
Bài 8: Phương pháp điện thế nút (với nguồn DC)

Có thể bạn thích: Mô hình trạm biến áp ngầm, trạm biến áp trong nhà, trạm biến áp ngoài trời.

Có thể bạn thích!