Home Tử viXem ngày tốt XEM NGÀY TỐT THÁNG 6 NĂM 2021

XEM NGÀY TỐT THÁNG 6 NĂM 2021

Tác giả Tử Vi Phong Thủy

(Trithuctot.com) – Cổ nhân nói Năm tốt không bằng ngày tốt, ngày tốt không bằng giờ tốt, nếu không chọn được giờ tốt, hãy chọn hướng tốt mà đi. Sau đây chúng tôi xin đưa ra danh sách những ngày tốt trong tháng 6 năm 2021  để quý vị có những sự lựa chọn hợp lý và thu được kết quả tốt nhất!

Thứ Năm Ngày 3/06/2021 nhằm Ngày 23/04/2021 Âm lịch. Ngày Nhâm Ngọ, Tháng Quý Tỵ, Năm Tân Sửu.

Là ngày Thanh Long Hoàng Đạo – Trực Trừ.

Đây là ngày TỐT TRÊN TRUNG BÌNH.

Giờ Hoàng đạo
Canh Tý (23h-1h): Kim Quỹ Tân Sửu (1h-3h): Bảo Quang
Quý Mão (5h-7h): Ngọc Đường Bính Ngọ (11h-13h): Tư Mệnh
Mậu Thân (15h-17h): Thanh Long Kỷ Dậu (17h-19h): Minh Đường

Chủ Nhật Ngày 6/06/2021 nhằm Ngày 26/04/2021 Âm lịch. Ngày Ất Dậu, Tháng Quý Tỵ, Năm Tân Sửu.

Là ngày Chu Tức Hắc Đạo – Trực Bình.

Đây là ngày TƯƠNG ĐỐI TỐT.

Giờ Hoàng đạo
Bính Tý (23h-1h): Tư Mệnh Mậu Dần (3h-5h): Thanh Long
Kỷ Mão (5h-7h): Minh Đường Nhâm Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ
Quý Mùi (13h-15h): Bảo Quang Ất Dậu (17h-19h): Ngọc Đường

Thứ Hai Ngày 7/06/2021 nhằm Ngày 27/04/2021 Âm lịch Ngày Bính Tuất, Tháng Quý Tỵ, Năm Tân Sửu.

Là ngày Kim Qũy Hoàng Đạo – Trực Định.

Đây là ngày TỐT TRÊN TRUNG BÌNH.

Giờ Hoàng đạo
Canh Dần (3h-5h): Tư Mệnh Nhâm Thìn (7h-9h): Thanh Long
Quý Tị (9h-11h): Minh Đường Bính Thân (15h-17h): Kim Quỹ
Đinh Dậu (17h-19h): Bảo Quang Kỷ Hợi (21h-23h): Ngọc Đường

Thứ Ba Ngày 8/06/2021 nhằm Ngày 28/04/2021 Âm lịch Ngày Đinh Hợi, Tháng Quý Tỵ, Năm Tân Sửu.

Là ngày Kim Đường Hoàng Đạo – Trực Chấp.

Đây là ngày TƯƠNG ĐỐI TỐT.

Giờ Hoàng đạo
Tân Sửu (1h-3h): Ngọc Đường Giáp Thìn (7h-9h): Tư Mệnh
Bính Ngọ (11h-13h): Thanh Long Đinh Mùi (13h-15h): Minh Đường
Canh Tuất (19h-21h): Kim Quỹ Tân Hợi (21h-23h): Bảo Quang

Thứ Năm Ngày 10/06/2021 nhằm Ngày 01/05/2021 Âm lịch Ngày Kỷ Sửu, Tháng Giáp Ngọ, Năm Tân Sửu.

Là ngày Kim Đường Hoàng Đạo – Trực Nguy.

Đây là ngày TƯƠNG ĐỐI TỐT.

Giờ Hoàng đạo
Bính Dần (3h-5h): Kim Quỹ Đinh Mão (5h-7h): Bảo Quang
Kỷ Tị (9h-11h): Ngọc Đường Nhâm Thân (15h-17h): Tư Mệnh
Giáp Tuất (19h-21h): Thanh Long Ất Hợi (21h-23h): Minh Đường

Thứ Bảy Ngày 12/06/2021 nhằm Ngày 03/05/2021 Âm lịch Ngày Tân Mão, Tháng Giáp Ngọ, Năm Tân Sửu.

Là ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo – Trực Thu.

Đây là ngày TỐT TRÊN TRUNG BÌNH.

Giờ Hoàng đạo
Mậu Tý (23h-1h): Tư Mệnh Canh Dần (3h-5h): Thanh Long
Tân Mão (5h-7h): Minh Đường Giáp Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ
Ất Mùi (13h-15h): Bảo Quang Đinh Dậu (17h-19h): Ngọc Đường

Thứ Ba Ngày 15/06/2021 nhằm Ngày 06/05/2021 Âm lịch Ngày Giáp Ngọ, Tháng Giáp Ngọ, Năm Tân Sửu.

Là ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo – Trực Kiến.

Đây là ngày TỐT TRÊN TRUNG BÌNH.

Giờ Hoàng đạo
Giáp Tý (23h-1h): Kim Quỹ Ất Sửu (1h-3h): Bảo Quang
Đinh Mão (5h-7h): Ngọc Đường Canh Ngọ (11h-13h): Tư Mệnh
Nhâm Thân (15h-17h): Thanh Long Quý Dậu (17h-19h): Minh Đường

Thứ Tư Ngày 16/06/2021 nhằm Ngày 07/05/2021 Âm lịch Ngày Ất Mùi, Tháng Giáp Ngọ, Năm Tân Sửu.

Là ngày Câu Trần Hắc Đạo – Trực Trừ.

Đây là ngày TỐT TRÊN TRUNG BÌNH.

Giờ Hoàng đạo
Mậu Dần (3h-5h): Kim Quỹ Kỷ Mão (5h-7h): Bảo Quang
Tân Tị (9h-11h): Ngọc Đường Giáp Thân (15h-17h): Tư Mệnh
Bính Tuất (19h-21h): Thanh Long Đinh Hợi (21h-23h): Minh Đường

Thứ Năm Ngày 17/06/2021 nhằm Ngày 08/05/2021 Âm lịch Ngày Bính Thân, Tháng Giáp Ngọ, Năm Tân Sửu.

Là ngày Thanh Long Hoàng Đạo – Trực Mãn.

Đây là ngày TƯƠNG ĐỐI TỐT.

Giờ Hoàng đạo
Mậu Tý (23h-1h): Thanh Long Kỷ Sửu (1h-3h): Minh Đường
Nhâm Thìn (7h-9h): Kim Quỹ Quý Tị (9h-11h): Bảo Quang
Ất Mùi (13h-15h): Ngọc Đường Mậu Tuất (19h-21h): Tư Mệnh

Thứ Sáu Ngày 18/06/2021 nhằm Ngày 09/05/2021 Âm lịch Ngày Đinh Dậu, Tháng Giáp Ngọ, Năm Tân Sửu.

Là ngày Minh Đường Hoàng Đạo – Trực Bình.

Đây là ngày RẤT TỐT.

Giờ Hoàng đạo
Canh Tý (23h-1h): Tư Mệnh Nhâm Dần (3h-5h): Thanh Long
Quý Mão (5h-7h): Minh Đường Bính Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ
Đinh Mùi (13h-15h): Bảo Quang Kỷ Dậu (17h-19h): Ngọc Đường

Thứ Bảy Ngày 19/06/2021 nhằm Ngày 10/05/2021 Âm lịch Ngày Mậu Tuất, Tháng Giáp Ngọ, Năm Tân Sửu.

Là ngày Thiên Hình Hắc Đạo – Trực Định.

Đây là ngày TỐT TRÊN TRUNG BÌNH.

Giờ Hoàng đạo
Giáp Dần (3h-5h): Tư Mệnh Bính Thìn (7h-9h): Thanh Long
Đinh Tị (9h-11h): Minh Đường Canh Thân (15h-17h): Kim Quỹ
Tân Dậu (17h-19h): Bảo Quang Quý Hợi (21h-23h): Ngọc Đường

Thứ Ba Ngày 22/06/2021 nhằm Ngày 13/05/2021 Âm lịch Ngày Tân Sửu, Tháng Giáp Ngọ, Năm Tân Sửu.

Là ngày Kim Đường Hoàng Đạo – Trực Nguy.

Đây là ngày TƯƠNG ĐỐI TỐT.

Giờ Hoàng đạo
Canh Dần (3h-5h): Kim Quỹ Tân Mão (5h-7h): Bảo Quang
Quý Tị (9h-11h): Ngọc Đường Bính Thân (15h-17h): Tư Mệnh
Mậu Tuất (19h-21h): Thanh Long Kỷ Hợi (21h-23h): Minh Đường

Thứ Năm Ngày 24/06/2021 nhằm Ngày 15/05/2021 Âm lịch Ngày Quý Mão, Tháng Giáp Ngọ, Năm Tân Sửu.

Là ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo – Trực Thu.

Đây là ngày TỐT TRÊN TRUNG BÌNH.

Giờ Hoàng đạo
Nhâm Tý (23h-1h): Tư Mệnh Giáp Dần (3h-5h): Thanh Long
Ất Mão (5h-7h): Minh Đường Mậu Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ
Kỷ Mùi (13h-15h): Bảo Quang Tân Dậu (17h-19h): Ngọc Đường

Chủ Nhật Ngày 27/06/2021 nhằm Ngày 18/05/2021 Âm lịch Ngày Bính Ngọ, Tháng Giáp Ngọ, Năm Tân Sửu.

Là ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo – Trực Kiến.

Đây là ngày TỐT TRÊN TRUNG BÌNH.

Giờ Hoàng đạo
Mậu Tý (23h-1h): Kim Quỹ Kỷ Sửu (1h-3h): Bảo Quang
Tân Mão (5h-7h): Ngọc Đường Giáp Ngọ (11h-13h): Tư Mệnh
Bính Thân (15h-17h): Thanh Long Đinh Dậu (17h-19h): Minh Đường

Thứ Ba Ngày 29/06/2021 nhằm Ngày 20/05/2021 Âm lịch Ngày Mậu Thân, Tháng Giáp Ngọ, Năm Tân Sửu.

Là ngày Thanh Long Hoàng Đạo – Trực Mãn.

Đây là ngày TƯƠNG ĐỐI TỐT.

Giờ Hoàng đạo
Nhâm Tý (23h-1h): Thanh Long Quý Sửu (1h-3h): Minh Đường
Bính Thìn (7h-9h): Kim Quỹ Đinh Tị (9h-11h): Bảo Quang
Kỷ Mùi (13h-15h): Ngọc Đường Nhâm Tuất (19h-21h): Tư Mệnh

Thứ Tư Ngày 30/06/2021 nhằm Ngày 21/05/2021 Âm lịch Ngày Kỷ Dậu, Tháng Giáp Ngọ, Năm Tân Sửu.

Là ngày Minh Đường Hoàng Đạo – Trực Bình.

Đây là ngày RẤT TỐT.

Giờ Hoàng đạo
Giáp Tý (23h-1h): Tư Mệnh Bính Dần (3h-5h): Thanh Long
Đinh Mão (5h-7h): Minh Đường Canh Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ
Tân Mùi (13h-15h): Bảo Quang Quý Dậu (17h-19h): Ngọc Đường

Xem thêm: Xem ngày tốt tháng 7 năm 2021

Trên đây là danh sách những ngày tốt nhất trong tháng 6 năm 2021. Kính chúc quý vị có những sự lựa chọn hợp lý để thu được kết quả tốt nhất.

Theo: trithuctot.com!

Có thể bạn thích!